นรจ.ทร.17
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

(Root) 2010924_48066.jpgคลิ๊กที่นี่ ไปทำเนียบรุ่น นรจ.ทร.รุ่น 17 พร้อมอัลบั๊มภาพ(Root) 2010924_37222.jpg


นย. ข้าราชการบำนาญ ขส.ทร. นย. กรม กสพ.ฐท.สส.
สอ.รฝ.
   ที่
ยศ.ชื่อ,สกุล ตำแหน่ง สังกัด/อีเมล์ โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์บ้าน,มือถือ
1
น.อ.สมนึก  เปรมปราโมทย์  รอง เสธ.ฯ
ทรภ.3
   
2
น.อ.สุธรรม  อยู่ดี    นย.  62519  08-1542-7290
3
น.อ.ไชยวัฒน์  ม่วงน้อย    นย.    
4
น.อ.จริญ  ไชยศรี   นย.    
5
น.อ.เทวราช  มังกร    พธ.    
6
พ.อ.มิตรอนันต์  จิตต์โสภา        
7
น.อ.วรวุฒิ  นาวารังสฤษฏ์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 08-5094-3042
8
น.ท.อดิศักดิ์  สกุลเมือง หน.แผนกควบคุมฯ กง.ฐท.สส. 71322
9
น.ท.สมพร  เณรรักษา 08-1148-2074
10
น.ท.สุทน  คงโพธิ์
11 พ.ต.ท.นาวี  ชูเดช ตร.น.ท่าแฉลบ จันทบุรี 08-4141-3039
12 พ.ต.ท.พีรวัส  เนตรบุตร บก.รน. 08-7596-1239
13 พ.ต.ท.ถวิล  จันทร์แก้ว ตร.น.
14 พ.ต.ท.ขจรศักดิ์  บำรุงพงษ์ ตร.น.
15 น.ท.อานนท์  กรีโภค ศกล.พธ.ทร.สัตหีบ 72097 08-1428-1791
16 น.ท.บุญรอด  มระกุล ชย.ทร.
17 น.ท.อนันต์  รอดผึ้ง กบร.กร. 35527 08-0097-4285
18 น.ท.วันชัย  เฉลิมกลิ่น ยศ.ทร. 53534
19 น.ท.ธวัชชัย ทองแสวง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 69969 08-4066-9809
20 น.ท.รังสรรค์  วิรัชติ กปช.จต. 37822 08-9091-4121
21 น.ท.บุญชู  รุกขชาติ สก.ทร. 08-9744-8164
22 น.ท.ศักดิ์ชัย  แสงรัตนกูล สพ.ทร. 52379 08-1268-9447
23 น.ท.รุ่งโรจน์  โฆษกรณัฐ
24 น.ท.ฉลวย  แก้วจันทร์ หน.สื่อสารข่าวอากาศ     กอต.อศ. กอต.อศ.สัตหีบ 08-1267-7756
25 น.ท.สุวัฒน์  วัฒนศรี
26 น.ท.สมบัติ  รักเจริญ อล.
27 น.ท.เกรียงศักดิ์  วิริยะโอภาส สสท.ทร. 57714 08-5088-0881
28 น.ต.สุธน  พุกทรัพย์
29 น.ต.สมเชิด  อินทพัฒน์ ขส.ทร. 55600 08-9457-7674
30 น.ต.ไพฑูรย์  หาดทะเล ขส.ทร. 54664 08-9810-6207
31 น.ต.ทองจันทร์  ไกรยะราช พธ.
32 น.ต.นิพัทธ์  พิลาวัลย์ สส.
33 น.ต.บรรจบ  มูลเชื้อ กองโรงพิมพ์ สบ.ทร.
34 น.ต.อรุณ  แสงอ่ำ กล.
35 น.ต.อนุสรณ์  รอดอยู่ นายช่าง อล. ศูนย์ซ่อม กบร.กร. 08-1481-0854
36 น.ต.ไพบูลย์  วิมลกาญจนา
37 น.ต.วิเชียร  เรืองจันทร์ ศฝ.นย. 61510 08-1940-8312
38 น.ต.วิจิตร  เชื้อแก้ว
39 น.ท.วิเชียร  แพทย์จะเกร็ง นสร.กร. 73921 08-7132-2382
40 น.ต.สุวิทย์  โสวรรณี กอง สน.กร. 75767 08-6409-9788
41 น.ต.อาทิตย์  ชูวิทย์
42 น.ต.บุญพา  บุญทรง
43 น.ต.สมชาย  หอมยามเย็น กอ.รมน.ภาค 4 08-9751-1577
44 น.ต.เอนก  โกมลมน กองสนับสนุน กฝร. 72222 08-1155-2908
45 น.ต.สมบัติ  วงศ์กลิ่นกรุต ประจำแผนกปืนฯ แผนกการปืน กฝร. 72339 08-7607-9739
46 น.ต.วิเชียร  วาสุกรี สพ.ทร.สัตหีบ 08-0636-4635
47 น.ท.สนชัย  ผู้เลื่องลือ นายช่างกล กตอ.กร. 08-6828-7300
48 น.ต.บุญเจิด  ชื่นศิริ
49 น.ต.บัณฑูร  สุวรรณเนตร หน.สร้างเสริมสุขภาพ รพ.อาภากร ฯ 73009 08-9108-2683
50 น.ต.ประวิทย์  ศิริเลิศ นายภาค ฯ รร.ชุมพล ฯ 66126 08-9965-2575
51 น.ต.อุบล  กาฬภักดี ศสร.สอ.รฝ. 79310 08-9803-6686
52 น.ต.สุโรจน์  เกตุทอง ศกล.ทร. 72120 08-1845-1651
53 น.ต.ชาติชาย  กล้าหาญ กขส.ฐท.สส. 08-6044-7787
54 น.ต.ชาตรี  จ่ายเจริญ ประจำ ผ.รถยนต์ฯ กขส.ฐท.สส. 71254 08-1795-9349
55 น.ต.มานพ  เพิกอาภรณ์
56 น.ต.ณรงค์  สมดี สพ.ทร. 08-3597-4178
57 น.ต.ปรีชา  เอี่ยมสอาด
58 น.ต.สุธน  ทองอ่อน อรม.อร. 77404 08-9098-5075
59 น.ต.ปรีชา  นาคชื้น
60 น.ต.ไพรัตน์  รัตนโชติ
61 น.ท.เอนก  ภาคีรัตน์ อจปร.อร. 56688 08-6006-2390
62 น.ต.ปรีชา  ชัยมงคลทอง พธ.ทร.
.ท.สามารถ  หัวใจแก้ว บำนาญ
64 น.ต.อัครเดช  เจริญสุข
65 น.ต.สุชาติ  ทะวะบุตร
66 น.ต.ศุภมิตร  อิ่มกมล สอ.รฝ. 79045 08-9765-4691
67 น.ต.ชวนันท์  ไร่วอน กง.กยพ.กร. 52255 08-1422-8113
68 ร.อ.ธงชัย  ภุชงค์ประเวศ กรม ขส.ทางน้ำ
69 ร.อ.เริงวิชช์  แสงโสภณ ขส.ทร. 55823 08-1899-3715
70 ร.อ.ชาญศึก  น้อยมา
71 น.ต.ชัยรัตน์  พีระณรงค์
72 ร.อ.ไพฑูรย์  ตั้งสงบ
73 ร.อ.สุรชัย  พิเกสน้อย รร.นร. 08-1621-3582
74 ร.อ.สมบูรณ์  บุญส่ง
75 น.ต.สมศักดิ์  ศรีผกา บำนาญ 08-9044-3266
76 ร.อ.สุรินทร์  ลอยสูง
77 ร.อ.ปราณพรรณ  ศรีทอง อรม.อร. 71513 08-1612-5117
78 ร.อ.ไชยฤทธิ์  สุวรรณศิลป์ บก.นย. 61076 08-6139-7632
79 ร.อ.วินัย  แก้วสีคร้าม รร.นย. 08-1949-0305
80 ร.อ.บุญรอด  โพธิ์ทอง กรม.ร.1 พล.นย. 67241 08-9808-1096
81 ร.อ.มนตรี  เหล่าประเสริฐ
82 ร.อ.พิพัฒน์  เรืองสวรรณ์ พัน.พ.พล.นย. 08-1982-4914
83 ร.อ.สุพิศ  ศิริโชติ พัน.พ.พล.นย. 08-4762-5041
84 ร.อ.ศิริมงคล  ยมพกาล พัน.พ.พล.นย. 08-7989-2994
85 ร.อ.เฉลิมพล  คำแก้ว
86 ร.อ.สัมพันธ์  ทะนามศรี
87 ร.อ.ชัยมงคล  ภูทะวัง กง.ฐท.สส. 71320 08-3825-8481
88 ร.อ.สมภพ  ราศรี
89 ร.อ.ธงทอง  แดงดีมาก ทรภ.1 74491 08-5181-4324
90 น.ต.ธเนต  ยิ้มคล้าย กบร.กร. 08-1298-8644
91 ร.อ.เอนก  ปุระปัญญา กบร.กร. 08-9986-0167
92 ร.อ.มนตรี  สุนทรวิภาค กบร.กร.
93 ร.อ.นิพนธ์  พัดเย็น บำนาญ
94 ร.อ.ศตวรรษ  เพชรสุข กองสนับสนุน กฝร.
95 ร.อ.ทิว  วิชัยขัทคะ กร. 08-1906-1145
96 ร.อ.สนอง  ทรัพย์มูล
97 ร.อ.ชวัชร  ไทยปาน ถึงแก่กรรม
98 ร.อ.กิตติพันธ์ ลอยกลิ่นมงคล
99 ร.อ.วารินทร์  ซื่อประเสริฐ ศฝท.ยศ.ทร. 08-9541-6940
100 ร.อ.เสถียร  ทองมูลตน
101 ร.อ.ณัฐวุฒิ  คงมนต์
102 ร.อ.สมเกียรติ  วิเศษรัตน์ คลัง สพ.รร.ชุมพล ฯ 66244 08-4352-3448
103 ร.อ.ศิริ  ยอดอินทร์
104 ร.อ.สุรศักดิ์  สาครเสถียร
105 ร.อ.ศุภชัย  ใจตั้ง รร.ชุมพล ฯ 66241 08-1001-1012
106 ร.อ.อดุล  หม่อมสุ่น ศฝท.ยศ.ทร. 08-6326-2297
107 น.ต.สมชาย  ลม้ายจำปา
08-7142-5786
108 ร.อ.พิทักษ์  แก้วประพันธ์
109 ร.อ.ระยอง  อึ่งขวัญ
110 ร.อ.ประวิทย์  จิตบรรเทา ศสร.สอ.รฝ. 08-9739-1708
111 ร.อ.พิชิต  จิตทวี 79456
08-1650-0962

112 ร.อ.นิสสัย  ศร๊โกศล
113 ร.อ.ศักดา  จ่ายเจริญ เสียชีวิต
114 ร.อ.สายธาร  กฤษชีวิน พธ.ฐท.กท. 08-5134-3457
115 ร.อ.วิรัตน์  สุขะวรรณทัศน์
116 ร.อ.ชุมพร  เฉยภัย สพ.ทร. กรุงเทพ ฯ 52316 08-0561-2486
117 ร.อ.วุธ  ยอดพรหม สพ.ทร.กรุงเทพ ฯ 52159 08-7129-1406
118 ร.อ.จักกฤษณ์  เนื่องชลธาร สพ.ทร.กรุงเทพ ฯ 08-0427-4320
119 ร.อ.ธัญญา  เสวกชาติ สพ.ทร.กรุงเทพ ฯ 63205 08-1774-1025
120 ร.อ.คำรณ  พุดสุข
121 ร.อ.ประโยชน์  สุขดี
122 ร.อ.อารักษ์  เหล่าประเสริฐ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 69940 08-9465-7183
123 ร.อ.ธำรง  ลักษณะโต การท่าเรือสัตหีบ 73773 08-9991-5349
124 น.ต.ไพฑูรย์  อินทศร กง.ทร. 08-6783-0761
125 ร.อ.สุรพันธ์  นุสสติ
126 ร.อ.สุพัฒน์  จันดา
127 ร.อ.กมล  เผือกพูนผล
128 น.ต.สำเริง  ปั้นหลง ชย.ทร. 08-1629-8319
129 น.ต.นิติ  จันทร์วิมล อร. 55421 08-9981-2174
130 น.ต.สมศักดิ์  ปิยะคง
131 น.ต.สุพจน์  ชื่นเจริญ รร.ชอร.กศษ.อร. 55422 08-5191-9810
132 ร.อ.ธนันต์ชัย  แผ้วเกตุ กขส.ฐท.สส. 72045 08-1080-9522
133 น.ต.พินทุสร  พิรุณประเสริฐ บำนาญ 08-5251-7627
134 ร.อ.สุธน  ฟักสังข์ ศฝ.นย. 08-9240-8393
135 ร.อ.ไพบูลย์  ปานชงค์ ศฝ.นย.
136 ร.อ.รังสรรค์  ศิริจันทรา
137 ร.อ.สมใจ  ดอนชาไพร กบฮ.กร. 73620 08-9542-9166
138 ร.อ.บุญโท  ทับบุญ กฟก.1 กร. 74663 08-1439-3512
139 ร.อ.นคร  ชอบช่วยชาติ กตอ.กร. 08-9531-5260
140 ร.อ.ประสิทธิ์  อึ่งฮวบ
141 ร.อ.สมพล  เขียนวิจิตร กบร.กร. 35324 08-1715-0419
142 ร.อ.ประวิทย์  ปุจฉาการ ศฝ.สอ.รฝ. 79381 08-5275-9667
143 ร.อ.รุ่งศักดิ์  ฑีฆายุ
144 ร.อ.สมทบ  ศรีภู กพ.ทร. 54695 08-5932-3320
145 ร.อ.ศิลปชัย  จันทรประเทศ นวย. กฟก.1 กร. 74639 08-4360-2336
146 ร.อ.สามารถ       เกตุสุวรรณ (ทองจีบ) น.กำลังพล กสพ.ฐท.สส. 68210 08-1269-6148
147 ร.อ.ศักดิ์ชัย  ทิพยจันทร์
148 ร.ท.นพพร  สายสนั่น อร. 55448 08-6313-2770
149 ร.ท.ประจวบ  บุญมาดี
150 ร.ท.นาวิน  อ่วมมีเพียร
151 ร.ท.บุญมี  มีสัตย์ธรรม
152 ร.ท.จำนงค์  สุ่นจันทร์ สอ.รฝ. 08-4268-4884
153 ร.ท.สุพจน์  กัญจนสุข
154 ร.ต.ขวัญชัย  พินศิริ ข้าราชการบำนาญ ทร.
155 ร.ท.สุชิน  วงษ์แย้ม สำนักงาน ผบช.รอ. สวนจิตรลดา  กรุงเทพ ฯ 08-9205-4107
156 ร.ท.วีรพล  ลังกะสูต  ผบ.มว.สห.ที่ 1 พล.นย. 67623 08-5482-1469
157 ร.ท.เสน่ห์  มูลขำ สอ.รฝ.
158 ร.ท.ประพันธ์  พุทธโชติ นสร.กร. 08-7135- 9317
159 ด.ต.ชนินทร์  ตั้งเจริญ ตำรวจน้ำ กรุงเทพ ฯ 08-0304-4557
160 ด.ต.อำนวย  งามเลิศ ตำรวจน้ำ 08-1480- 2701
161 ด.ต.ประสาท  ทองศรี ตำรวจน้ำ
162 ด.ต.สุชาติ  ถิรสุวรรณ ตำรวจน้ำสัตหีบ 08-6822-7742
163 ด.ต.บรรยงค์  วรรณวงษ์ ตำรวจน้ำ
164 ด.ต.มงคล  แป้นแย้ม ตำรวจน้ำ
165 จ.ส.อ.สุดใจ  มูลมงคล ค่ายธนรัตน์ ปราณบุรี 08-9837-2362
166 พ.จ.อ.สมเกียรติ  ซินอะง้อ
167 พ.จ.อ.สุรินทร์  รอดนุช
168 พ.จ.อ.สถาพร  เรืองมีสุข
169 พ.จ.อ.เรืองฤทธิ์  จิตกรียาน
170 พ.จ.อ.ศรีรัตน์  นรบาล
171 พ.จ.อ.สัมฤทธิ์  นิ่มเสน่ห์
172 พ.จ.อ.สำเริง  เหรียญทอง เสียชีวิต
173 พ.จ.อ.พิทยา  ดอกรัก ตส.บก.กร. 74160 08-4662-6955
174 พ.จ.อ.กฤษดา  พิทะศร กองสนับสนุน กร. 62519 08-9605-6874
175 พ.จ.อ.สมพงษ์  กลิ่นธูป
176 พ.จ.อ.สุวิช  เกิดทรัพย์ กร. 08-4779- 6071
177 พ.จ.อ.สุรพงษ์  เสถียรคช กฟก.1 กร. 08-1864-4389
178 พ.จ.อ.สุวินัย  จันทฑีโร ยก.ทรภ.1 74430
178 พ.จ.อ.สุธน  ธรรมสุนทร รอง หน.ฝ่ายธุรการ สมาคมแข่งเรือใบ ฯ สัตหีบ

สมาคมแข่งเรือใบ ฯ สัตหีบ 

suthonavy@hotmail.com

75093

0-3843-8594

08-6816-4161
179 พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์  พรหมนิยม
180 พ.จ.อ.อดิศักดิ์  มุ่งเพียร
181 พ.จ.อ.ประภัทธ์  พึ่งอมฤทธิ์
182 พ.จ.อ.ยอดยิ่ง  สกุลเหว่า สนบ.กบร.กร. 35527 08-1795-2485
183 พ.จ.อ.สมภพ  กนิษฐสุต
184 พ.จ.อ.อนันต์  หลงชม
185 พ.จ.อ.ณฤทธิ์  สุนทรานนท์ กสพ.ฐท.สส. 08-1731-7326
186 พ.จ.อ.ยรรยง  วิเสโส ข้าราชการบำนาญ 08-3121-6924
187 พ.จ.อ.สมชาย  จิตร์จรูญศรี
188 พ.จ.อ.ชนินทร์  พันธุ์ยิ่งยก บก.กตอ.กร. 74550 08-3256-8679
189 พ.จ.อ.ธานินทร์  แช่มบัญฑิตย์ แผนกการปืน กฝร. 72339 08-1653-3024
190 พ.จ.อ.จรัญ  เป็นอยู่
191 พ.จ.อ.มานพ  จำรัสกุล สอ.รฝ. 08-5801-0812
192 พ.จ.อ.ปัญญา  ไวว่อง กฝร.
193 พ.จ.อ.ทองอยู่  ปราศรัย
194 พ.จ.อ.ปราโมทย์  มวลนรา กบร.กร. 53359 08-0016-4799
195 พ.จ.อ.วีระ  นาวีประเสริฐ
196 พ.จ.อ.อดุลย์  โพธิ์ทอง ศปรภ.ฐท.สส. 71050 08-9531-1062
197 ร.ท.ประนอม  ฤทธิ์เดช 73113 08-1752-0816
198 พ.จ.อ.วิโรจน์  จูเจริญ
199 พ.จ.อ.วุฒิรัตน์  แจ้งจินต์ ศฝท.ยศ.ทร. 65279 08-7133-0933
200 พ.จ.อ.ธีรวัฒน์  สุธรรมวันทนีย์ สมาคมแข่งเรือใบ ฯ ส้ตหีบ 75093 08-6402-4715
201 พ.จ.อ.ปรีดา  บัวเจริญ
202 พ.จ.อ.สมโภชน์  เจริญวงษ์
203 พ.จ.อ.วินัย  พิตระเจริญ สอ.รฝ.
204 พ.จ.อ.ชีวิน  อ่อนอุทัย ศกล.พธ.ทร. 08-7148-8694
205 พ.จ.อ.สุรศักดิ์  ภวสาครินทร์
206 พ.จ.อ.สุชาติ  จันทร์แสง ข้าราชการบำนาญ 08-1900-6538
207 พ.จ.อ.นพดล  สายบัว
208 พ.จ.อ.ภุชงค์  โพธิจินดา
209 ร.ต.วันชัย  ชูเสียง บำนาญ 08-9830-3528
210 พ.จ.อ.ประสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ
211 พ.จ.อ.ชาติชาย  พงษ์ประเสริฐ
212 พ.จ.อ.พงษ์ธวัช  ประเสริฐจิโรภาส
213 พ.จ.อ.อดิศร  บำรุงพันธ์
214 พ.จ.อ.ธานิน  อุ่นเรือนงาม
215 พ.จ.อ.บุญเลิศ  ทองห่อ ศูนย์ซ่อมบำรุง กบร.กร. 08-1948-4348
216 พ.จอ.วิศิษฏ์ สอนพรหมฉาย
217 พ.จ.อ.ทวีศักดิ์  สาริกา ข้าราชการบำนาญ karn.0_0@hotmail.com 08-2977-7630
218 พ.จ.อ.มานิต  พุทธเจริญ ข้าราชการบำนาญ
219 จ.อ.สันติ  วิฑูรรัตน์ ข้าราชการบำนาญ
220 จ.อ.คำรณ  ศรีโพธิ์ ปลัด อ.จ.เชียงราย กระทรวงมหาดไทย
221 จ.อ.ธเนต  ศุขะวัฒนกุล บำนาญ 08-3991-9342
222 จ.อ.อนุรักษ์  จีนะวัฒน์ ผจก.ธนาคาร
223 จ.อ.สุวรรณ  ทับสิงห์ นักฑัณพวิทยา กรมราชทัณฑ์ นครปฐม 08-9156-1679
224 จ.อ.สำลี  เกิดมนตรี ข้าราชการบำนาญ
225 จ.อ.ชัยรัตน์  ชื่นชม ข้าราชการบำนาญ
226 คุณจรวย  เกิดทรัพย์ อรม.อร.
227 ร.อ.วิชาญ  ทองคง
228 น.ต.ธีรศักดิ์  บุญเพลิน กอ.รมน.จันทบุรี 08-1933-6491
229 น.ต.สมศักดิ์  สีชัง นกง.กรมป.พล.นย. กรม ป.พล.นย. 64015 08-7678-3957
230 พ.จ.อ.ชลมารค  สุธรรมพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ
231 ร.อ.ธีรพล  โชติกเสถียร
232 น.ต.ยุทธนา  วงภูธร
233 อนุวัฒน์  สุตตเสรี ข้าราชการบำนาญ
234 พ.จ.อ.จรรยงค์  แสงทอง ข้าราชการบำนาญ

ข้อมูลจากงาน ๓๖๕๓ แจ้งแก้ไขข้อมูล chaimongkol17@gmail.com,suthonavy@hotmail.com

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 74,787 Today: 7 PageView/Month: 201

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...